תנאיי שימוש בפונטים ובאתר

לפניכם תנאיי השימוש בפונטים שלנו לפי סוג רישיון: דסקטופ, וובפונט ואפליקציה. לפני רכישה, הורדה

לפני רכישת רישיון שימוש לפונט ו/או לפני כל הורדה של קבצים מהאתר שלנו יש לקרוא את הסכם השימוש העדכני המופיע בעמוד זה.
ואם יש לך אי־אילו שאלות, בקשות או הצעות נשמח לשמוע ממך דרך עמוד יצירת הקשר.

 1. הגדרות:
  1. טיפוס־האות (typeface) – צורות העיצוב שעל בסיסן פותחו הפונטים.
  2. הפונט/ים (fonts) – קובצי תוכנה שפותחו מטיפוס־האות ומתאימים למחשבי מקיטנטוש ו־PC, אתרים ו/או אפליקציות, בהתאם לרישיון. כל פונט כולל משקל אחד או יותר, תווים (glyphs) של אותיות, ספרות וסימנים נוספים בהתאם למפורט באתר.
  3. החברה או ״פונטימונים״ – חברת אאא בית לטיפוגרפיה עברית בע״מ, ח.פ. 515016913, ת.ד 14251 תל־אביב 6114201
  4. אתר החברה fontimonim.co.il (להלן ״האתר״)
  5. המשתמש – התאגדות או אדם המבקשים לרכוש בתמורה או ללא תמורה רישיון לשימוש במוצרי החברה.
 2. הצהרות החברה:
  1. פונטימונים מציעה מספר רישיונות שימוש כמפורט להלן ואשר עלותם משתנה מעת לעת ומפונט לפונט וזאת כמפורט באתר.
  2. פונטימונים מצהירה כי היא בעלת זכות להקנות רישיונות שימוש למשתמשים ובתוך כך בפונטים המוצעים למכירה.
  3. כל היצירות, התכנים, התמונות, הפונטים, הסימנים, הסמלילים, האייקונים, סימני המסחר, הלוגואים, העיצובים, המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם ובאתר, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקיה של פונטימונים הנם קניינה הרוחני המלא של פונטימונים, ו/או ניתנו לה הזכויות בהם, בין אם הם רשומים על־פי דין ובין אם לא, והיא בעלת מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם. לחברה מלוא הזכויות לאכוף את זכויותיה לפי כל דין.
  4. פונטימונים מצהירה כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותה בהסכם זה ומילוי התחייבויותיה על פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה לגבי צד ג' כלשהו.
  5. פונטימונים מתחייבת לספק סיוע ותמיכה בהטמעת ו/או בהתקנת הפונטים ע״י פרסום מדריכים באתר ותמיכה באימייל, אך היא אינה מספקת שירותי התקנה ו/או הטמעה.
 3. הצהרות המשתמש:
  1. המשתמש מצהיר כי ראה ובחן את תנאיי הרישיון המוצעים, את הפונט, משקליו, צורותיו ותכונותיו וכי מצא אותם מתאימים לצורכיו ושימושיו.
  2. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות לבחירת הפונטים, להשגת התוצאות שהתכוון להשיג תוך שימוש בפונטים, להתקנתם וכן לשימוש בהם ולתוצאות השימוש בהם.
  3. המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו על־פיו במלואן ובמועדן, וכי התקשרותו בהסכם זה ומילוי התחייבויותיו על־פיו אינם מהווים ולא יהוו הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לגבי צד ג' כלשהו.
  4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי השימוש שהוא עושה בפונטים ו/או בטיפוס־האות ו/או בכל מוצר אחר כפוף לתנאיי הרישיון ולדיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני בארץ ובעולם וכי ידוע לו כי הפרת זכויות היוצרים בהם או שימוש בהם ללא רישיון מתאים מהווים עילה לתביעה אזרחית ופלילית בארץ ובעולם.
 4. הרישיונות המוצעים לרכישה:
  עסקה תכיל רישיון או רישיונות שימוש בפונט אחד או יותר בהתאם להסכם התקשרותו של המשתמש עם פונטימונים וכן הגבלות על השימוש ברישיון כמפורט להלן.

  1. רישיון דסקטופ:
   1. רישיון ללא הגבלת משך השימוש, להתקנת קובצי הפונט על מחשביו של המשתמש.
   2. התקנת הפונט מוגבלת למיקום גאוגרפי יחיד (כתובת המשתמש: רחוב, מספר, דירה ועיר) כאשר כל המחשבים שעליהם המשתמש מתקין את הפונטים הינם בבעלותו.
   3. רישיון זה מוגבל להתקנה על מספר מחשבים בהתאם להסכם ההתקשרות של המשתמש עם פונטימונים.
   4.  אין למכור ״מוצרים מעוצבים״ ו/או ״מוצרים בעיצוב אישי״ (ספלים, חולצות, כריות, תכשיטים וכדו׳) הכוללים את הפונטים ללא אישור מפורש מ־פונטימונים בכתב.
  2. רישיון וובפונט:
   1. רישיון ללא הגבלת משך השימוש, להטמעת קובצי הפונט באמצעות קוד CSS, על אתר אינטרנט אחד, בדומיין אחד (שם מתחם), כולל סאב־דומיינים של אותו דומיין.
   2. הדומיין בו מוטמע הפונט והשרת בו מאוכסנים הפונטים צריכים להיות בבעלות המשתמש. כל רישום אחר, לרבות על שם המתכנת, המעצב או צד ג׳ כלשהו, יהווה הפרה של תנאיי רישיון זה.
   3. לאחר שהוטמעו קובצי הפונט בדומיין, לא יועברו ו/או יותקנו על־גבי דומיין אחר.
   4. הרישיון מוגבל בכמות צפיות עמודים (pageviews) חודשיות בהתאם להסכם ההתקשרות עם פונטימונים.
   5. אין להטמיע את הפונט באתר באופן המאפשר לגולשי האתר ו/או צדדים שלישיים עריכת עיצוב ו/או יצירת תמונה באמצעות הפונט.
   6. הטמעת הפונט תיעשה על אחריות המשתמש ועליו לדאוג שהיא תבוצע על־ידי מתכנת/מקודד CSS שהינו בעל מקצוע מנוסה בתחום.
   7. אין להעביר את קובצי הפונט לצדדים שלישיים, למעט מתכנת האתר עבור הטמעתם באתר של המשתמש, ובתנאי ולא יעשה הנ״ל שימוש בפונט שאינו עבור אתר המשתמש.
   8. כל שימוש שאינו כלול ברישיון זה, לרבות התקנה של קובצי הפונט על־גבי מחשב, יהווה הפרה של תנאיי רישיון זה.
  3. רישיון אפליקציה:
   1. רישיון ללא הגבלת משך השימוש, להטמעת הפונט בתוך אפליקציה (או תוכנת מחשב) אחת.
   2. הרישיון מאפשר הטמעת הפונט באפליקציה אחת ומוגבל בכמות הורדות/התקנות של האפליקציה בהתאם להסכם ההתקשרות עם פונטימונים.
   3. הרישיון יהיה רשום על שם בעל האפליקציה בלבד ולא על שם המעצב או המתכנת או צד ג׳ כלשהו.
   4. הקבצים לא יועברו ו/או יותקנו להפעלה תחת אפליקציה אחרת, אפילו אם האפליקציה נסגרה ו/או הפסיקה את פעילותה.
   5. אין להעביר את קובצי הפונט לצדדים שלישיים, למעט מתכנת האתר עבור הטמעתם באפליקציית המשתמש, ובתנאי ולא יעשה בפונט שימוש שאינו לטובת המשתמש.
   6. כל שימוש שאינו כלול ברישיון זה, לרבות התקנה של קובצי הפונט על־גבי מחשב יהווה הפרה של תנאיי רישיון זה.
  4. רישיון מינוי:
   1. רישיון מסוג ״דסקטופ״ (ע״ע) המוגבל במשך השימוש, המאפשר שימוש בכל הפונטים המשווקים על ידי פונטימונים המופיעים בקטלוג הפונטים באתר נכון ליום תחילת המינוי, וכן בפונטים שמתווספים לקטלוג זה במהלך תקופת המינוי.
   2. המינוי הינו מינוי חודשי שיתחדש באופן אוטומטי כל חודש כנגד תשלום המשתמש ביום בחודש שבו המשתמש התחיל את המינוי (להלן ״תקופת החידוש״).
   3. ״תקופת המינוי המינימלית״ (להלן) הינה תקופת מינימום של 12 חודשים במהלכה המשתמש מתחייב לשלם בכל חודש על מינויו. במהלך תקופה זו המשתמש לא יוכל לבטל או להקפיא את מינויו והוא מתחייב לשלם על כל תקופה זו.
   4. לאחר שתקופת המינוי המינימלית הסתיימה ימשיך המינוי להתחדש על בסיס חודשי לאחר השלמת התשלום. במידה והמשתמש יבטל את מינויו, לא יוכל לחדש אותו אלא יצטרך להירשם למינוי חדש הכולל התחייבות לתקופת מינוי מינימלית חדשה.
   5. ביטול חידוש המינוי בתקופת המינוי המינימלית יעשה 30 ימים לפני פקיעתו. מועד הודעת אי־חידוש המינוי שתתבצע דרך האיזור האישי של המשתמש באתר יהיה מועד הודעת אי־החידוש. הודעת אי־חידוש שתישלח בדואר אלקטרוני תקלט כהודעה מיום העבודה העוקב.
   6. הרישיון יפקע בסוף תקופת החידוש הנוכחית של המשתמש וכמו־כן המשתמש לא יוכל לדרוש החזר כספי על סיום תקופת חידוש זו.
   7. המשתמש לא יהיה זכאי להחזרים כספיים בגין תקופה שבה היה מנוי ולא השתמש בפונטים.
   8. משתסתיים תקופת המינוי יפקע רישיון השימוש של המשתמש והוא נדרש להסיר ממחשביו את כל הפונטים המצויים ברשותו כחלק מהסכם זה.
   9. אין לעשות בפונטים שימוש אינטנסיבי.
   10. רישיון מינוי מיועד רק למעצבים גרפיים עצמאיים ולחברות עיצוב גרפי קטנות.
   11. פונטימונים שומרת לעצמה את הזכות לבקש פירוט מהמנויים על השימוש שעשו במנוי, לרבות פירוט אודות הפרויקטים בהם נעשה שימוש בפונטים, היקף השימוש וייעודם. בהתאם, החברה שומרת לעצמה את הזכות להביא את רישיון השימוש לסיום מיידי עבור כל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה על כך אל כתובת האימייל של המשתמש.
  5. רישיון חינמי:
   1. פונטימונים מעניקה מפעם לפעם רישיון לשימוש חינם בפונטים מסויימים.
   2. המשתמש לא יוכל לקבל יותר מרישיון חינמי אחד עבור הפונט.
   3. הרישיון החינמי מוגבל במספר התקנות, הטמעות, מיקומים, צפיות ו/או הורדות כמצויין בתנאיי העסקה. ניצול לרעה של תנאיי רישיון החינמי, לרבות רישום של מספר רישיונות זהים של אותו הפונט עבור משתמש יחיד או מי שנחזה לו יהווה הפרה של הסכם זה ויקנה לחברה זכות לחסום את המשתמש מרכישות עתידיות וכן לתבוע את המשתמש בגין כל נזק שייגרם לחברה בגין ההפרה.
   4. פונטימונים תהיה רשאית להביא את הרישיון החינמי לסיום באופן חד־צדדי בהודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ומכל טעם שהוא לפי שיקול דעתה.
   5. פונטימונים אינה מספקת שירותי תמיכה ו/או מענה לאימיילים עבור רישיונות חינמיים.
  6. רישיון אקדמי:
   1. רישיון מוגבל בזמן מסוג ״דסקטופ״ (ע״ע) להתקנת ספריית הפונטימונים על־גבי מחשב אחד.
   2. רישיון זה מיועד לסטודנטים הלומדים במחלקות לתקשורת חזותית בישראל ומותנה באישור פרטני של פונטימונים לגבי כל רישיון.
   3. במסגרת רישיון זה המשתמש (להלן ״הסטודנט״) רשאי לעשות בפונטים שימוש עבור תרגילים אקדמיים בקורסים לימודיים־מונחים שהינם חלק מתוכנית הלימודים האקדמית שבה הוא רשום. למען הסר ספק רישיון זה אינו כולל אישור להשתמש בפונט בפרויקטים שאינם מונחים ואינם חלק מתכנית הלימודים של הסטודנט.
   4. הרישיון מסתיים ביום שבו הסטודנט מסיים את לימודיו. משתסתיים תקופת הרישיון, יפקע רישיון השימוש של המשתמש והוא נדרש להסיר ממחשביו את כל הפונטים המצויים ברשותו כחלק מהסכם זה.
   5. הסטודנט רשאי להציג בתיק העבודות הפרטי שלו עבודות עיצוב שנעשו עם הפונטים של פונטימונים כחלק מרישיון זה.
   6. פונטימונים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאיי רישיון זה או להביא רישיון זה לסיום באופן מיידי על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה על כך לכתובת האימייל של המשתמש.
 5. תנאיי הרישיונות:
  1. הרישיון הינו אישי עבור המשתמש ואינו מקנה לו זכות להפיץ, להעביר לאחר, למכור ו/או למסור, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את קובצי הפונט ו/או את זכות השימוש בהם. למען הסר ספק, המשתמש אינו רשאי להעביר את הפונט לצדדי ג׳, לרבות בת דפוס, משרד פרסום, קרוב משפחה, סטודנט, מעצב או כל חברה אחרת או ישות פרטית שאינה חלק מהסכם רישיון השימוש, אפילו אם צד ג׳ כלשהו טוען שיש ברשותו רישיון שימוש או אישור מ־פונטימונים. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של תנאיי הרישיון.
  2. תנאיי השימוש מתעדכנים מעת־לעת. הגרסא העדכנית היא זו המופיעה בעמוד זה ( fontimonim.co.il/more/license ) ועל אחריות הלקוח לקרוא אותם בכל אחד מהמקרים הבאים: בעת רכישת הרישיון, בעת חידוש הרישיון ו/או בעת הורדת והתקנת קבצים.
  3. הרישיון הינו אינו מקנה למשתמש זכות להעתיק, לשכפל, להמיר או לשנות את קובצי הפונט ותוכנת הפונט. כמו כן אין ליצור פורמטים, גרסאות או נגזרות אחרות של הפונט. בכל מקרה לא ניתנת למשתמש זכות כלשהי בטיפוסי־האות עצמן.
  4. השימוש בפונטים המשווקים ע״י פונטימונים כפופים לתנאיי הרישיון. הפרה של תנאיי הרישיון תקנה ל־פונטימונים את הזכות לשלול את רישיון השימוש מהמשתמש באופן מיידי ומקנה לה זכות לתבוע את נזקיה בשל הפרת תנאיי הרישיון.
  5. המשתמש אינו רשאי לעשות בסמלילי פונטימונים ובסימני המסחר שלה (גם אם הם אינם רשומים) הכלולים בפונט ו/או בכל אות בודדת ו/או ב־תו בודד מתוך הפונט שימוש כעיצוב של סימן מסחר ו/או לוגו ו/או סמל אלא אם קיבל אישור מופורש על כך מ־פונטימונים.
  6. במקרה של פקיעת רישיון השימוש, בכפוף לתנאיי הסכם זה, המשתמש מתחייב להסיר ממחשביו את קובצי הפונטים ונאסר עליו לעשות בהם שימוש.
 6. כללי 
  1. רישיון השימוש יכנס לתוקף רק לאחר קבלת התשלום בשלמותו מהמשתמש, או באישור בכתב מ־פונטימונים שהרישיון תקף עד קבלת התשלום מהמשתמש.
  2. הרכישה באתר פונטימונים כפופה לתקנון השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר, הגלישה ו/או הצפייה באתר וכן השלמת רכישה זו מהווה הסכמה וקבלת תנאים אלו.
  3. רכישת רישיון מ־פונטימונים, בין שבתשלום ובין שבחינם, בין שבאתר ובין שלא דרך האתר, מותנית בהעברת פרטי המשתמש, רישום באתר והרשאה לקבלת דיוור ופרסומות, אלא אם הלקוח ביקש שלא לקבל דיוור ופרסומות.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי השימוש באתר ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
  5. המוצר הנרכש יסופק באמצעות דואר אלקטרוני ללקוח באופן מיידי, אך עלולה להתעכב מסיבות שונות ולכל המאוחר תישלח תוך 5 ימי עסקים. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות פגיעה באמצעי התקשורת, שביתות וכיוצ"ב.
  6. פונטימונים אינה אחראית לכל נזק שהוא, בהתאם להוראות או שלא בהתאם להן, הנגרם משימוש נכון או מוטעה בפונטים לרבות אובדן הכנסה ו/או זמן ו/או הפסד רווח עקב השימוש בפונטים לרבות פגם או טעות מכל סוג שהיא בפונטים.
  7. מועד אספקת המוצרים/שירותים הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו׳, שבת, ערבי חג וימי חג) בין השעות 18:00-9:00. פונטימונים עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין. פונטימונים מספקת שירות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני המצויין לעיל, אך אינה מספקת מענה טלפוני. פונטימונים עושה כמיטב יכולתה להעניק שירות מהיר ואישי באימייל בשעות הפעילות.
  8. לאחר השלמת הרכישה והעברת המוצר למשתמש, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אין זכאות לביטול העסקה. במידה וטרם הושלמה פעולת הרכישה והמוצר טרם הועבר ללקוח, הלקוח יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאימייל החברה hi[at]fontimonim.co.il ויקבל לידיו החזר של דמי הרכישה בהפחתת 5% מעלות הרכישה ועד סכום של 100 ₪.
  9. בוטלה מכירה כאמור, פונטימונים לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי בשל כך. סעיף זה יחול גם אם ייבצר מהחברה להמשיך ולהפעיל את האתר ו/או לספק את שירותיה.
  10. נוסח הסכם זה הינו קניינה הרוחני של פונטימונים ואין להעתיק ו/או לשכפל אותו או חלקים ממנו.
  11. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בנוגע לסכסוכים או מחלוקות שבין הצדדים בגין ו/או בקשר להסכם זה ו/או כנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל־אביב-יפו.

תקנון השימוש באתר

תנאיי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכמי ההתקשרות שבאתר זה מנוסחים, ככלל, בלשון זכר אך מכוונים לכל המינים.

1. הסכמה לתנאיי השימוש

 1. אם את/ה משתמש/ת באתר שלנו, המסמך הזה מיועד עבורך. הודעה משפטית זו חלה על כלל התוכן שב־fontimonim.co.il ובכל תכתובת בדואר האלקטרוני בין החברה לבינך.
 2. אנחנו מפצירים בך לקרוא את התנאים הללו בעיון לפני השימוש באתר זה.
 3. בעצם הכניסה והשימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, הנך מצהיר/ה כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים וכי הנך מסכים/ה לכל התנאים המפורטים בהם ("תנאי השימוש").
 4. אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מהתחברות או משימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל אופן שהוא.

2. האתר, התוכן והשירותים המוצעים

 1. אתר זה מציג ומציע לשימוש מקוון מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל (להלן: "האתר").
 2. אתר זה, על כלל השירותים והמוצרים המוצעים בו, הנו בבעלות ו/או ברישיון מטעם אאא בית לטיפוגרפיה עברית בע״מ שכתובתה השפלה 4 ת״א, ח.פ. 515016913 ) (להלן: "החברה").
 3. בשימוש או עיון באתר הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 5. רשומות המחשב של החברה בדבר שימוש באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות שבוצעו בו.
 6. דימויים ו/או שרטוט מוצרים המוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר לגבי טיב המוצר הסופי. ידוע למשתמש כי יתכנו שינויים בין הגרפיקה המוצגת באתר זה לבין תוצרתה במדיה אחרת ו/או באמצעי תצוגה אחרים.
 7. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר ו/או בכל סוגי הרישיונות המוצעים לשימוש ואשר לחברה זכות לשנותם מפעם לפעם.
 8. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 9. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה כמופרט בתנאי הרכישה באתר זה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.
 10. מוצרי החברה מיועדים עבור חברות ותאגידים ולא לצרכנים פרטיים ולכן כנהוג בעסקאות בין חברות (B2B) המחירים מצויינים הינם לפני הוספת מע״מ. המחירים המצויינים בעמודי המוצרים הם לפני מע״מ. בעמוד סל הקניות ובעמוד התשלום מופיע המחיר הסופי לתשלום כולל מע״מ.
 11. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות המוצעות, להחליפם או לשנותם וזאת בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

שיטת המכירה באתר

המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

ביטולים

 1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.
 2. במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני hi[at]fontimonim.co.il תוך 7 יום ממועד הרכישה.
 3. החזרת הפונט כפופה לכך שהפונט לא הותקן על המחשב, לא הוטמע באתר ולא הוטמע באפליקציה ולא היה בשימוש.
 4. בכפוף לתנאים המפורטים לעיל החברה תספק החזר כספי מלא בהפחתת 5% מעלות הרכישה, ועד סכום של 100 ₪. קבלת ההחזר מוגבלת ל־3 החזרות רציפות.

שימושים אסורים

אינך רשאי (בין בעצמך ובין על־ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באתר, בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי־מורשית ולעשות בו כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועד האתר ו/או מוצריו; (ב) להשתמש במוצרים ו/או בתוכן ו/או בקניינה של החברה כמתואר להלן ללא הסכמה מפורשת ו/או רישיון מתאים מטעם החברה בכתב ומראש; (ג) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ד) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמשת החברה על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ה) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאתר, התוכן ו/או השירותים המוצעים בו ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש; (ו) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך הפורטל ("Crawlers", "Automated Data Mining Tools" וכו'); (ז) להעביר או לאפשר גישה בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, לתוכן ו/או לשירותים בו, כל נוזקת מחשב (malware), "תולעת" מחשב (worm), סוס טרויאני, באג, תוכנת ריגול (spyware) או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר ו/או השירותים המוצעים; ו/או (ח) לקשר אתרים חיצוניים לאתר זה ללא רישיון מתאים; ו/או (ט) להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה בהעדר רישיון מתאים בכתב ומראש; ו/או (י) להפר אי אלו מתנאי השימוש.

זכויות קניין רוחני

 1. כל היצירות, התמונות, הפונטים, הסימנים (סמלילים, אייקונים סימני מסחר – לוגו), העיצובים, המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקי של החברה הנם קניינה הרוחני המלא של החברה, ו/או ניתנו לה הזכויות בהם, בין אם הם רשומים על פי דין ובין אם לא, והיא בעלת מלוא הזכויות בהם בישראל ובעולם.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר כמפורט לעיל בלא רישיון מפורש בכתב מטעם החברה. כמו כן אין להציג את האתר ו/או חלק ממנו ו/או כל פרט ממנו במסגרת מקושרת (Iframe, Imbedded, Deep Link).
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 4. החברה מאשרת לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר באתרים של צד ג', בכפוף לכך שמקור המידע יישמר ויצויין במפורש שהמידע / צילום נלקחו מאתר החברה. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

דיוור ופרסום

המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא"ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח 2008. למשתמש ניתנת האפשרות להסיר עצמו מרשימת הדיוור של החברה בכל עת לאחר התקשרותו הראשונית עם החברה.

אחריות ושרות

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
  תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. כמו כן, לאחר התקנת המוצרים תתכן שונות בין תמונות המוצרים באתר לבין אופן הצגתם במחשבים ו/או באפליקציות ו/או באתרי אינטרנט אחרים. שונות זו יתכן ותגרם בשל ממשקים שאינם תואמים, תצוגת מסכים, אופן הפקת פלט הדפסת המוצר וכיוצ"ב. החברה אינה אחראית לשינויים כאמור שאינם תלויים בשלמות המוצרים הנמכרים באמצעותה.
 3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 4. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, החשמל ו/או במערכות תקשורת שונות שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בהשלמת העברת המוצרים לידי המשתמש ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 5. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני fonts[at]fontimonim.co.il והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 6. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 7. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצלהחברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

מדיניות הפרטיות

 1. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים ועל-פי כל דין על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
 3. סוגי מידע אותו החברה אוספת מהמשתמשים:
  1. החברה אוספת באתר מידע לא אישי מכלל המשתמשים באתר לרבות מידע טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמש, לרבות פעילותו של המשתמש באתר, מועדי הכניסה לאתר ומשך השהיה בחלקי האתר השונים, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, הדפים והמודעות בהם ביקר באתר ולפני הגעתו לאתר וכיוצ''ב.
  2. החברה אוספת מידע אישי המאפשר זיהוי אישי של המשתמש וכן פרטים נוספים אודותיו לרבות כתובת ה-IP ופרטים מהמכשירים בהם נעשה שימוש לשם כניסה ושימוש באתר, מידע גאוגרפי על מקום המשתמש ועוד פרטים הנאספים באופן אוטומטי לשם שיפור חווית המשתמש ולשם אבטחת האתר והמשתמשים האחרים באתר.
  3. משתמש המבקש לרכוש שירותים ו/או מוצרים מהחברה מאפשר בזאת איסוף מידע אישי נוסף כגון שם משתמש שם משפחתו, דרכי תקשורת, נתונים של אמצעי תשלום ואמצעים מזהים נוספים אשר איסופם נערך באופן מודע ומרצונו החופשי של המשתמש. הנך מסכים ומצהיר כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש למסור לא נדרש על-פי דין וכי אתה מסכים למסור אותו מרצונך החופשי ובכדי שנוכל לספק לך את השירותים ו/או המוצרים המבוקשים, וכי הנך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של החברה. יצויין כי פרטי אמצעי התשלום ישמרו אצל החברה רק לצורך השלמת הזמנת המוצר.
  4. יפורט כי מסירת פרטים שגויים בכוונה או של אדם או גוף אחר שאינו המשתמש ללא הרשאה מהווה הפרה של תנאיי השימוש באתר ואף עבירה על החוק.
  5. החברה מאפשרת רישום לאתר והנפקת סיסמה לשם שימוש בחלק מהשירותים המוצעים למשתמשים. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
 4. מטרות איסוף המידע:
  החברה אוספת מידע מהמשתמשים לצרכי שיפור השירות, לצרכים פרסומיים ומטעמי אבטחה, וכן בכדי לתת תמיכה טכנית ומקצועית למשתמש וכן בכדי לצור קשר עם המשתמש בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר המשתמש הביע בהם עניין. למשתמשים אשר הופק להם שם משתמש וסיסמה, איסוף הנתונים נועד להתאים את השירות לאותם המשתמשים ובכדי להעשיר את חווית השימוש באתר.
 5. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים:
  למשתמש ידוע כי החברה תשתף צדדים שלישיים במידע אישי לפי שיקול דעתה במקרים הבאים: (א) לפי דרישות כל דין; (ב) לצורכי הליכים משפטיים ובכל הכרוך בכך לרבות בהתאם להוראות משפטיות או של גופים חוקרים ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף את מדיניות החברה ותנאיי השימוש; (ד) לשם גילוי, מניעה או טיפול בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) למטרות שיפור השירות בבקשות תמיכה של המשתמשים השונים; ו/או (ו) בהעברה לחברות ו/או ארגונים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי מדיניות החברה; ו/או (ז) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי. (ח) אם החברה תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי.
 6. מדיניות השימוש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב:
  1. בעת השימוש באתר ו/או כחלק מהליך הגעתך לאתר, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מוטמעות מחשב כגון "עוגיות" (cookies), תגיות פיקסל ("תגיות הפיקסל") וטכנולוגיות נוספות.
   השימוש בטכנולוגיות המוטמעות חלקן נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות הפעלת מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. ניתן לנטרל את השימוש בטכנולוגיות מסוג "עוגיות" במכשיר ממנו אתה משתמש, ואולם נטרול השימוש בטכנולוגיה זו יכול לפגום בחוויית המשתמש באתר.
  2. החברה אוספת ועושה שימוש במידע לא אישי של משתמשים באמצעות כלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי בהם Google, Facebook וכיוצ"ב. החברה רשאית לשתף מידע לא אישי של המשתמש עם אותן חברות פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמש, וזאת למטרות המפורטות לשם שיפור השירות, אבטחה, סטטיסטיקה, פרסום וכיוצ"ב.
 7. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט:
  1. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנת המשתמש מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובמערכות מחשוב בכלל, נוכח פעילות החברה וההתקשרות עם המשתמש וזאת באמצעות אמצעי אבטחת מידע ומחשוב מתאימים. למשתמש ידוע כי אין ביכולתה ו/או בשליטתה של החברה למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות ו/או קודי מחשב ו/או גורמים עוינים שונים אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לעקוב אחר תעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של החברה ו/א ולשרתיה, להתחזות לחברה, לבצע התחזות, תרמית או הונאה מקוונת ו/או לחבל בכל דרך אחרת במשתמש. החברה ממליצה לגלוש באחריות ובזהירות ומבקשת את המשתמש להודיע לה על כל פגם ו/או חשד המופיע באתר והיכול להצביע על פעילות זדונית ו/או מסוכנת באתר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.
  2. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמש.
 8. עיון במידע:
  1. על־פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא־כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. למידע נוסף נא באתר הרשות להגנת הפרטיות ובנוסח החוק.
  2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.

תנאים נוספים

 1. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפונט ו/או בנראות האותיות, ו/או באופן בו נראות האותיות במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה.
 2. החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
 3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
  החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
 4. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר. לשימת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור לעמוד התקנון.
 5. מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשרותי האתר או כחבר ברשימת הניזלטר אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהאתר מפיץ ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי האתר, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של האתר.
 6. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.
 7. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

תכנים המפורסמים באתר על־ידי גולשים

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

 1. תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא;
 2. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 3. זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
 4. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 5. דע, כי במשלוח תכנים לפרסום באתר, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום ב־החברה
 6. עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום באתר החברה יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי תשלום, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש באתר החברה או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

תכנים כלכליים

באתר זה תמצא תכנים בנושאים רבים ומגוונים. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו בדיוק המרבי, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר החברה , תיעשה על אחריותך בלבד.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט החברה לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.
 2. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור להחברה תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום בהחברה, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר־רשות להתרת פרסומם באתר החברה. במסירת תוכן לפרסום באתר החברה, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

הפסקת שימוש ושיפוי

 1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק וחסימת IP.
 2. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 3. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 4. תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר החברה, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

רישום לשירותים

 1. חלק מהשירותים באתרי החברה טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 2. מאגר המידע:
  הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך נדרש על־פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.
 3. השימוש במידע:
  בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי החברה , ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר החברה  יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל־אביב-יפו.

הצהרת נגישות

אנו פועלים לביצוע התאמות אשר יאפשרו גם ללקוחות עם מוגבלות נגישות, הן בערוצים הישירים והן בערוצים הדיגיטליים מתוך מטרה לסייע להם לשפר את איכות החיים ולאפשר את שילובם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות.

התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ”ח – 1998) והתקנות על פיו. כמו כן, אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Chrome ו-Edge.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Tab, Enter ו-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

באתר ישנם אזורי תוכן ב־iFrame המוצגים מאתרים אחרים. נגישותם, עם זאת, תלויה באתר המתארח. למשל – פייסבוק באזור הצד בעמודי התוכן.

אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות
באמצעות האימייל: [email protected]

תאריך עדכון ההצהרה : 15/10/18